کدبازان

فروش انواع لامپ های هالو کاتد

فروش HPLC | فروش دستگاه HPLC | خرید دستگاه HPLC | دستگاه HPLC دست دوم

فروش تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته | HPLC | GC | LC/MS/MS | GC/MS/MS | Atomic Absorption | HPLC دست دوم | فروش دستگاه HPLC

فروش hplc واترز 2795

فروش انواع لامپ هالو کاتد

اجزای دستگاه طیف سنج فلورسانس پرتوی ایکس ( XRF )

  • لوله پدیدآورنده پرتو ایکس
  • بلور آنالیز کننده
  • نمونه
  • آشکارساز

ادامه مطلب ....